همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد vafadaran+*kordan* نابود شدند و بازیکن farzad توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر حسام. پویا.امیر.امین ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم farzad و اتحاد vafadaran+*kordan* ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.

وضعیت

شروع : ‏1391/07/29       پایان : ‏1391/10/03       24128 بازیکن

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz گینگیز ‏1391/09/27 17:20:29 غارت شده farzad ‏1391/09/28 17:25:48
2 farzad حسام. پویا.امیر.امین ‏1391/09/29 07:58:00 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 nana80 ‎myfc.jack.nima" *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر
2 ساده دل بی نوا16 vafadaran+*kordan* تسخیر
3 reza reza's city (17) vafadaran+*kordan* تسخیر
4 nana80 غارت با نامردی=sudjo *خداحافظی* و *NANA80 تسخیر
5 king_ali_real king_ali_real's city (15) بهــتــرینهــا تسخیر
6 dany_2009 ++2++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
7 dany_2009 ++6++ شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
8 garadaghli ارتش نفرین شده1 پیمان سانونگانزا تسخیر
9 dvzking سرزمین سیستان شاهزادگان پارسی(nru) تسخیر
10 king_ali_real king_ali_real's city (17) بهــتــرینهــا تسخیر
11 abi6300 abi6300's city (17) vafadaran+*kordan* تسخیر
12 مهدی کبیر تحت حمایت mehdi4620 پیمان برادری آریایی تسخیر
13 vahab v 1 شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
14 dany_2009 ++1++ شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
15 nana80 tondar1.swanعلی.مینا *خداحافظی* و *NANA80 محافظت
16 halivod چالدران آ.غ vafadaran+*kordan* محافظت
17 halivod چایپاره ( چورس ) vafadaran+*kordan* محافظت
18 مرگ خزنده mehrpooya محافظت
19 مرگ خزنده بازرگان ماکو چالدران محافظت
20 dvzking Davarzan شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
21 kingl4i شهر نفرین شده6 شاهزادگان پارسی(nru) محافظت
22 abi6300 مرگ خزنده و اکبر vafadaran+*kordan* محافظت
23 mehdi4620 M 2 پادشـاهان محافظت
#بازیکناتحاد
1 hamed h پادشـاهان
2 شاهین...
3 مرگ خزنده
4 hakhamaneshian
5 مرگ خزنده
6 number 1
7 mari vafadaran+*kordan*
8 agh1367 شاهزادگان پارسی(nru)
9 mari vafadaran+*kordan*
10 abi6300 vafadaran+*kordan*
11 king_ali_real بهــتــرینهــا
12 بابک یاران زرتشت
13 بابک یاران زرتشت
14 بابک یاران زرتشت
15 mari vafadaran+*kordan*
16 mari vafadaran+*kordan*
17 ساده دل vafadaran+*kordan*
18 mohammad_khan
19 mari vafadaran+*kordan*
20 senator (AVENGERS (UNT
21 jahanam vafadaran+*kordan*
22 dvzking شاهزادگان پارسی(nru)
23 مرگ خزنده
24 a216162 شاهزادگان پارسی(nru)
25 mari vafadaran+*kordan*
26 kingl4i شاهزادگان پارسی(nru)
27 king_ali_real بهــتــرینهــا
28 mari vafadaran+*kordan*
29 مرگ خزنده
30 abi6300 vafadaran+*kordan*
31 مرگ خزنده
32 jahanam vafadaran+*kordan*
33 kingl4i شاهزادگان پارسی(nru)
34 sami-1 یاران زرتشت
35 abi6300 vafadaran+*kordan*
36 bigbangs پادشـاهان
37 antiteror vafadaran+*kordan*
38 farzad vafadaran+*kordan*
39 farzad vafadaran+*kordan*
40 senator (AVENGERS (UNT
41 senator (AVENGERS (UNT
42 halivod vafadaran+*kordan*
43 dr.know بـهتـرین ها

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 salam aleykom 3200425
2 agh1367 2811465
3 parsa1 2479164
4 بابک 2291211
5 movaffaq 2193199
6 myfc 2168506
7 a-team 2122670
8 farzad 2101775
9 mari 1653399
10 alimerdoon_khan 1381183

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 farzad 192041772
2 mehdi4620 10844381
3 halivod 10718476
4 kingl4i 9740083
5 مرگ خزنده 8805153
6 dany_2009 8297045
7 agh1367 3813528
8 روح مرگ 3743081
9 swan 3405653
10 dvzking 3281210

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 bizowoy 3467966039
2 halivod 2830801454
3 movaffaq 2399201783
4 agh1367 2335607814
5 farzad 1974641728
6 salam aleykom 1366680212
7 a216162 1347284542
8 اهورا 1308811914
9 juliasezar 1257719254
10 king rasol 1216822142

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 esfahanak 35769
2 jahanam 32433
3 antiteror 30836
4 parsa1 28423
5 dariush kabir 28303
6 agh1367 25702
7 ساکشن 23362
8 hamed h 22752
9 mehrpooya 22430
10 arash enzo 22020

مهاجمین

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 vafadaran+*kordan* 201494643
2 بهــتــرینهــا 37042329
3 شاهزادگان پارسی(nru) 27586727
4 پادشـاهان 23954373
5 TiTANs 9303816
6 بـهتـرین ها 9278857
7 (AVENGERS (UNT 6209710
8 شاهزادگان پارسی 1 5979932
9 اهورامزدا(nru) 5232272
10 عقاب سياه 4652847

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 شاهزادگان پارسی(nru) 15538915694
2 بهــتــرینهــا 15271679680
3 بـهتـرین ها 7877171636
4 vafadaran+*kordan* 5683722704
5 پادشـاهان 5271004723
6 (AVENGERS (UNT 4788000908
7 غــــــول هــــا 4146543863
8 شاهزادگان پارسی 1 3232148724
9 هشتاد قهرمان 2900752194
10 گارد جاویدان 2483470105